Moreel-ethische verklaring van de directie van Assicuro Private Insurance en Assicuro Assuradeuren.

Op grond van de Governance Principes dient ieder lid van het bestuur binnen Assicuro een moreel ethische verklaring te ondertekenen waarin hij of zij verklaart zijn of haar functie op een zorgvuldige, deskundige en integere manier uitvoeren met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, codes en reglementen.

De tekst van de moreel ethische verklaring dient openbaar te worden gemaakt en te worden gepubliceerd op de website van Assicuro en Assicuro Assuradeuren en dient een leidraad te vormen voor het handelen van de medewerkers van Assicuro Private Insurance en Assicuro Assuradeuren.

 

Verklaring

In mijn hoedanigheid van bestuurder van Assicuro Private Insurance en Assicuro Assuradeuren verklaar ik hierbij het navolgende tegenover de klanten van Assicuro Private Insurance.

De bestuurders hebben in dat kader het volgende verklaard:

  • Ik verklaar dat ik mijn functie als bestuurder integer en zorgvuldig zal uitoefenen.
  • Ik zal een zorgvuldige afweging maken tussen alle belangen die bij de dienstverlener en Gevolmachtigde betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers, distributiepartners en de samenleving waarin de dienstverlener en Gevolmachtigde opereert.
  • Ik stel in die afweging het belang van de klant centraal en zal mij inspannen dat Assicuro als groep de klant zo goed mogelijk informeert. Ik zal mij gedragen naar de wetten, reglementen en de gedragscodes die op mij als bestuurder van toepassing.
  • Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd, tenzij er een andersluidende verplichting op mij rust die voortvloeit uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
  • Ik zal geen misbruik maken van mijn verzekeringskennis.
  • Ik zal mij voor de onderwerpen die de groep aangaan open en toetsbaar opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.
  • Ik zal mij inspannen om het vertrouwen in het verzekeringswezen en de financiële dienstverlening te behouden en te bevorderen.
  • Ik zal zo het beroep van dienstverlener en Gevolmachtigde in ere houden. Dit, voor zover dit in overeenstemming is met een juiste vervulling van mijn taak als bestuurder.
  • In mijn hoedanigheid van bestuurder van Assicuro Private Insurance en Private Insurance Assuradeuren ben ik mij bewust van de als groep relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen en de rol die een dienstverlener en of Gevolmachtigde vervult in de samenleving.

 
Opgesteld en op 10 mei 2013 door de directie van Assicuro Holding BV, W. Muurmans.